Som utlovat kommer här några grafer som visar utvecklingen för min favoritaktie (reservation för felaktigheter som gärna får påpekas i sådan fall). I första grafen ser vi utvecklingen av de osäkra fordringarna som funktion av tiden uppdelad i de olika länderna där Swedbank har verksamhet. Man inser snabbt att det är Lettland som är största orosmolnet samtidigt som ökningstakten verkar ha sjunkit rätt kraftigt de tre senaste kvartalen. Detta är förstås bara ett mått på hur otroligt mycket reserveringar banken gjort specifikt för detta land och dessutom i ett väldigt tidigt skede. Trenden är liknande i flera andra regioner medan de som möjligtvis sticker ut ganska mycket är Ukraina och Ryssland. Banken har sedan tidigare kommunicerat de stora problem man har i Ukraina samtidigt som man försäkrat att man tar till väldigt konservativa åtgärder för att hantera krisen där. I gårdagens DI kunde man läsa att Swedbank faktiskt har reserverat 100% av alla lån som förfallit med mer än 60 dagar i landet. Orosmolnet som jag ser det är Ryssland. Även om förlusterna idag tycks ligga på en hanterbar nivå är det ett land som Swedbank inte har gjort så mycket väsen av tidigare men som faktiskt ser ut att kunna segla upp som ett nytt problemområde.

Slår man samman länderna ovan till regioner får man istället grafen nedan. Här ser man ännu tydligare att det är Swedbank´s förr så bejublade expansion som sätter de riktigt stor käpparna i hjulet för banken. Även här blir det tydligt att förlusterna i Ryssland och Ukraina antingen kommer sent i cykeln eller helt enkelt att banken har valt att i första hand fokusera på att reda upp soppan i baltikum först. Det senare alternativet är väl det som är mest troligt.

Ser man sedan till kreditförlusterna är utvecklingen under 2009 som följer:

Så tvärtemot vad Peter Malmqvist hävdar så visar banken i sina siffror att man åtminstone “tror” sig ha läget under kontroll i Baltikum. För att inse detta måste man dock även fortsättningsvis klara av att skilja på faktiska förluster och reserveringar. Det framgår tydligt att banken signalerar bättre förutsättningar genom att man minskar på storleken av reserveringarna för varje kvartal som går. Om detta sedan räcker eller inte får framtiden utvisa. Jag tror nog att Swedbank haft alla skäl i världen till att ta så mycket förluster under 2009 som möjligt. Dels då en ny VD tillträtt och vill rensa skrivbordet och dels då 2009 ändå var ett förlorat år.

Den flyktström av kunder från Swedbank som det pratats om i media verkar man inte kunna utläsa ur rapporterna. Snarare ser banken ut att ha en tämligen konstant och jämn utlåning till allmänheten. Däremot verkar man inte i detta nu fokusera på att ta fler marknadsandelar, inte ens på hemmaplan, vilket jag tycker är väldigt smart. Att sno åt sig svenska kunder är lätt, bara att lägga sig lägst i ränta vilket ändå inte kommer att vara en förlustaffär. Därför är det bättre att man fokuserar på de kunder man redan har och ser till att intjäningsnivåerna stabiliseras kring en miniminivå så att man sedan vet vilket spelutrymme man har för expansion.

Summerar man lite av den viktigaste infon får man fram följande graf:

Det jag tycker är allra mest intressant i denna graf är att följa den röda och gröna linjen. I princip är det när väl resultatet före kreditförluster, dvs intjäningen, är högre än reserveringarna för kommande förluster som banken kan förväntas gå med vinst. När de båda sammanfaller, vilket de gör i dagsläget, visar banken konkret att man förväntar sig göra åtminstone ett noll-resultat för 2010. Om trenderna följer varandra så bör resultatet vända upp och fullfölja den trend som den har idag.

Glöm inte heller att det räcker med ett resultat för helåret 2010 på 2.5 miljarder för att alla prefernsaktier skall få 4:80 kr i utdelning, något som “storägarna” säkert kommer att lobba ganska hårt för. Igår och idag visar kursen fina tendenser till att vilja stiga kraftigt. Det ligger väldigt nära till hands att gissa att blankningsantalet på måndag kommer att visa på en kraftig minskning, kanske med så mycket som 10 miljoner aktier. Den slutsatsen drar jag av att SEB inte alls hänger med uppåt idag, samt att det är många utländska banker som köpte Swedbank både igår och idag.