Som väntat gör Swedbank en ganska stor förlsut, dock något mindre än de -2.0 till -2.2 miljarder som jag räknade med. Men det finns några tydliga trendbrott i denna rapport. För det första ser man att kreditförlusterna nu stiger ganska rejält, precis som väntat, men att reserveringarna också minskar ganska rejält. Till skillnad mot tidigare kvartals reserveringar på över 6 miljarder väljer banken att ta 3.8 miljarder i detta kvartal. Detta signalerar förstås att man tror sig ha sett botten för kreditförlusterna i Baltikum och inte behöver ha samma höga reserveringsgrad längre. Däremot minskade räntenettot klart mer än jag förväntat mig. Att räntenottot minskar kraftigt var väntat, framförallt som en följd av att det generella ränteläget är så lågt. Det gör att skillnaden mellan in- och utlåningsräntorna, den s.k. “spreaden” minskar rejält. Detta är dock något som bankerna kommer att kunna bättra på så snart räntorna höjs framöver och har ingen stor konsekvens för den långsiktiga intjäningsförmågan sett med några års perspektiv.

En annan intressant punkt är den om primärkapitalrelationen som faktiskt ökat till 13.5%, vilket är en ganska hög procentsats realtivt internationella banker. Kärnprimärkapitalrelationen ligger kvar vid ca 12%. Före nyemissionerna hade banken en kärnprimärkapitalrelation på ner mot 9%. Vid 6% ringer Finansinspektionen banken och frågar vad som står på och vid 4% ligger det lagstadgade kravet på hur mycket kapital bankerna måste ha.

Att bortskrivningarna uppgår till 1.2 miljarder beror förmodligen på att man skriver ner goodwill. Detta var en post som jag räknat med i mina “reserveringar” för kreditförluster och blir alltså en post som “realiseras” direkt i balansräkningen. Det har inte heller någon större inverkan på den framtida intjäningen. Förmodligen fortsätter man att skriva av vissa goodwillposter för att så småningom kunna sälja delar av sin verksamhet. Kanske den i Ukraina (mer om detta lär komma i rapporten och under presskonferensen som startar 10:30).

I övrigt ser kommunikén ganska förväntad ut och jag ser inget som bör trycka ner kursen vid stängning idag. Snarare är det så att de som förväntat sig en katastrofrapport bör fundera på om saker verkligen ser värre ut för banken, eller som jag vill hävda, betydligt ljusare. 2009 var ett förlorat år redan innan Q4-rapporten och banken har inget att förlora på att ta så höga reserveringar som möjligt och dessutom passa på att skriva ner så mycket goodwill som möjligt.

Det som återstår är väl att höra lite mer om guidningen kring framtiden, och det är väl kanske också den mest intressanta informationen vi har att vänta oss av dagen.

—————————————————————————————————————————————–

Swedbank Bokslutskommuniké för 2009

Fjärde kvartalet 2009 jämfört med tredje kvartalet 2009

– Periodens resultat var -1 804 mkr (-3 337)
– Resultat per aktie var -1,83 kronor (-3,57)
– Räntabilitet på eget kapital var -8,3 procent (-16,9)
– K/I-talet uppgick till 0,54 (0,56)
– Räntenettot minskade med 6 procent till 4 702 mkr (5 017)
– Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar samt exklusive engångsposter ökade med 4 procent till 3 737 mkr (3 593)
– Kreditförlusterna netto uppgick till 5 003 mkr (6 121). Reserveringar för kreditförluster uppgick till 3 766 mkr (5 338). Bortskrivningar, netto, uppgick till 1 237 mkr (783). Kreditförlustnivån var 1,44 procent (1,75)

Helåret 2009 jämfört med helåret 2008

– Periodens resultat var -10 511 mkr (10 887)
– Resultat per aktie var -10,66 kronor (16,51)
– Räntabilitet på eget kapital var -12,5 procent (15,2 procent)
– K/I-talet uppgick till 0,51 (0,50)
– Räntenettot minskade med 4 procent till 20 765 mkr (21 702)
– Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar samt exklusive engångsposter minskade med 1 procent till 16 612 mkr (16 856)
– Kreditförlusterna netto uppgick till 24 641 mkr (3 156). Reserveringar för kreditförluster uppgick till 21 794 mkr (2 638). Bortskrivningar, netto, uppgick till 2 847 mkr (518)
– Nedskrivning av immateriella tillgångar har belastat resultatet med 1 305 mkr (1 403)
– Primärkapitalrelationen ökade enligt Basel 2 till 13,5 procent (11,1 procent den 31 december 2008) och med övergångsregler till 10,4 procent (8,4). Kärnprimärkapitalrelationen var enligt Basel 2 12,0 procent (9,7) och med övergångsregler 9,2 procent (7,4).